CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 10kVA 9kW HD-10KR9 dòng ONLINE

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 10kVA 9kW HD-10KR9 dòng ONLINE

54.780.000đ

54.780.000đ

Lượt xem: 1144

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 10kVA 9kW HD-10KRi dòng ONLINE

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 10kVA 9kW HD-10KRi dòng ONLINE

49.800.000đ

49.800.000đ

Lượt xem: 1189

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 6kVA 5.4kW HD-6KR9 dòng ONLINE

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 6kVA 5.4kW HD-6KR9 dòng ONLINE

42.000.000đ

42.000.000đ

Lượt xem: 1348

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 6kVA 5.4kW HD-6KRi dòng ONLINE

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 6kVA 5.4kW HD-6KRi dòng ONLINE

38.760.000đ

38.760.000đ

Lượt xem: 1131

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 3kVA 2.7kW HD-3KR9 dòng ONLINE

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 3kVA 2.7kW HD-3KR9 dòng ONLINE

20.280.000đ

20.280.000đ

Lượt xem: 1341

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 3kVA 2.7kW HD-3KRi dòng ONLINE

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 3kVA 2.7kW HD-3KRi dòng ONLINE

17.880.000đ

17.880.000đ

Lượt xem: 1360

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 2kVA 1.8kW HD-2KR9 dòng ONLINE

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 2kVA 1.8kW HD-2KR9 dòng ONLINE

17.400.000đ

17.400.000đ

Lượt xem: 1351

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 2kVA 1.8kW HD-2KRi dòng ONLINE

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 2kVA 1.8kW HD-2KRi dòng ONLINE

14.400.000đ

14.400.000đ

Lượt xem: 1446

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 1kVA 700W HD-1KR dòng ONLINE

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 1kVA 700W HD-1KR dòng ONLINE

7.368.000đ

7.368.000đ

Lượt xem: 1431

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 10kVA 9kW HD-10KS dòng ONLINE

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 10kVA 9kW HD-10KS dòng ONLINE

42.000.000đ

42.000.000đ

Lượt xem: 1205

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 6kVA 5.4kW HD-6KS dòng ONLINE

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 6kVA 5.4kW HD-6KS dòng ONLINE

31.560.000đ

31.560.000đ

Lượt xem: 1017

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 5kVA 4.5kW HD-5KS dòng ONLINE

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 5kVA 4.5kW HD-5KS dòng ONLINE

27.000.000đ

27.000.000đ

Lượt xem: 1820

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 3kVA 2.7kW HD-3KS dòng ONLINE

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 3kVA 2.7kW HD-3KS dòng ONLINE

14.400.000đ

14.400.000đ

Lượt xem: 1271

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 2kVA 1.8kW HD-2KS dòng ONLINE

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 2kVA 1.8kW HD-2KS dòng ONLINE

12.360.000đ

12.360.000đ

Lượt xem: 1291

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 1kVA 900W HD-1KS dòng ONLINE

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 1kVA 900W HD-1KS dòng ONLINE

6.360.000đ

6.360.000đ

Lượt xem: 1270

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 10kVA 9000W HD-10KT9 dòng ONLINE

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 10kVA 9000W HD-10KT9 dòng ONLINE

53.160.000đ

53.160.000đ

Lượt xem: 1350

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 6kVA 5400W HD-6KT9 dòng ONLINE

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 6kVA 5400W HD-6KT9 dòng ONLINE

40.560.000đ

40.560.000đ

Lượt xem: 1100

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 5kVA 4500W HD-5KT9 dòng ONLINE

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 5kVA 4500W HD-5KT9 dòng ONLINE

37.440.000đ

37.440.000đ

Lượt xem: 1607

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 3kVA 2700W HD-3KT9 dòng ONLINE

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 3kVA 2700W HD-3KT9 dòng ONLINE

15.360.000đ

15.360.000đ

Lượt xem: 1714

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 2kVA 1800W HD-2KT9 dòng ONLINE

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 2kVA 1800W HD-2KT9 dòng ONLINE

13.656.000đ

13.656.000đ

Lượt xem: 1568

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 1kVA 900W HD-1KT9 dòng ONLINE

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 1kVA 900W HD-1KT9 dòng ONLINE

6.720.000đ

6.720.000đ

Lượt xem: 1916

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 1.5kVA 900W HD-1500VA dòng OFFLINE
0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 1.2kVA 720W HD-1200VA dòng OFFLINE
0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 1kVA 600W HD-1000VA dòng OFFLINE
0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 800VA 480W HD-800VA dòng OFFLINE

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT