Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 10kVA 9kW HD-10KR9 dòng ONLINE

54.780.000 đ

54.780.000 đ

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 10kVA 9kW HD-10KR9 dòng ONLINE

Mã sp: HD-10KR9

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 10kVA 9kW HD-10KRi dòng ONLINE

49.800.000 đ

49.800.000 đ

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 10kVA 9kW HD-10KRi dòng ONLINE

Mã sp: HD-10KRi

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 6kVA 5.4kW HD-6KR9 dòng ONLINE

42.000.000 đ

42.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 6kVA 5.4kW HD-6KR9 dòng ONLINE

Mã sp: HD-6KR9

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 6kVA 5.4kW HD-6KRi dòng ONLINE

38.760.000 đ

38.760.000 đ

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 6kVA 5.4kW HD-6KRi dòng ONLINE

Mã sp: HD-6KRi

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 3kVA 2.7kW HD-3KR9 dòng ONLINE

20.280.000 đ

20.280.000 đ

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 3kVA 2.7kW HD-3KR9 dòng ONLINE

Mã sp: HD-3KR9

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 3kVA 2.7kW HD-3KRi dòng ONLINE

17.880.000 đ

17.880.000 đ

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 3kVA 2.7kW HD-3KRi dòng ONLINE

Mã sp: HD-3KRi

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 2kVA 1.8kW HD-2KR9 dòng ONLINE

17.400.000 đ

17.400.000 đ

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 2kVA 1.8kW HD-2KR9 dòng ONLINE

Mã sp: HD-2KR9

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 2kVA 1.8kW HD-2KRi dòng ONLINE

14.400.000 đ

14.400.000 đ

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 2kVA 1.8kW HD-2KRi dòng ONLINE

Mã sp: HD-2KRi

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 1kVA 700W HD-1KR dòng ONLINE

7.368.000 đ

7.368.000 đ

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 1kVA 700W HD-1KR dòng ONLINE

Mã sp: HD-1KR

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 10kVA 9kW HD-10KS dòng ONLINE

42.000.000 đ

42.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 10kVA 9kW HD-10KS dòng ONLINE

Mã sp: HD-10KS

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 6kVA 5.4kW HD-6KS dòng ONLINE

31.560.000 đ

31.560.000 đ

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 6kVA 5.4kW HD-6KS dòng ONLINE

Mã sp: HD-6KS

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 5kVA 4.5kW HD-5KS dòng ONLINE

27.000.000 đ

27.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 5kVA 4.5kW HD-5KS dòng ONLINE

Mã sp: HD-5KS

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 3kVA 2.7kW HD-3KS dòng ONLINE

14.400.000 đ

14.400.000 đ

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 3kVA 2.7kW HD-3KS dòng ONLINE

Mã sp: HD-3KS

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 2kVA 1.8kW HD-2KS dòng ONLINE

12.360.000 đ

12.360.000 đ

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 2kVA 1.8kW HD-2KS dòng ONLINE

Mã sp: HD-2KS

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 1kVA 900W HD-1KS dòng ONLINE

6.360.000 đ

6.360.000 đ

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 1kVA 900W HD-1KS dòng ONLINE

Mã sp: HD-1KS

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 10kVA 9000W HD-10KT9 dòng ONLINE

53.160.000 đ

53.160.000 đ

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 10kVA 9000W HD-10KT9 dòng ONLINE

Mã sp: HD-10KT9

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 6kVA 5400W HD-6KT9 dòng ONLINE

40.560.000 đ

40.560.000 đ

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 6kVA 5400W HD-6KT9 dòng ONLINE

Mã sp: HD-6KT9

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 5kVA 4500W HD-5KT9 dòng ONLINE

37.440.000 đ

37.440.000 đ

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 5kVA 4500W HD-5KT9 dòng ONLINE

Mã sp: HD-5KT9

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 3kVA 2700W HD-3KT9 dòng ONLINE

15.360.000 đ

15.360.000 đ

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 3kVA 2700W HD-3KT9 dòng ONLINE

Mã sp: HD-3KT9

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 2kVA 1800W HD-2KT9 dòng ONLINE

13.656.000 đ

13.656.000 đ

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 2kVA 1800W HD-2KT9 dòng ONLINE

Mã sp: HD-2KT9

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 1kVA 900W HD-1KT9 dòng ONLINE

6.720.000 đ

6.720.000 đ

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 1kVA 900W HD-1KT9 dòng ONLINE

Mã sp: HD-1KT9

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 1.5kVA 900W HD-1500VA dòng OFFLINE

2.760.000 đ

2.760.000 đ

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 1.5kVA 900W HD-1500VA dòng OFFLINE

Mã sp: HD-1500VA

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 1.2kVA 720W HD-1200VA dòng OFFLINE

2.056.800 đ

2.056.800 đ

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 1.2kVA 720W HD-1200VA dòng OFFLINE

Mã sp: HD-1200VA

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 1kVA 600W HD-1000VA dòng OFFLINE

1.872.000 đ

1.872.000 đ

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 1kVA 600W HD-1000VA dòng OFFLINE

Mã sp: HD-1000VA

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 800VA 480W HD-800VA dòng OFFLINE

1.411.200 đ

1.411.200 đ

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 800VA 480W HD-800VA dòng OFFLINE

Mã sp: HD-800VA

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 600VA 300W HD-600VA dòng OFFLINE

878.400 đ

878.400 đ

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 600VA 300W HD-600VA dòng OFFLINE

Mã sp: HD-600VA

0%
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 500VA 300W HD-500VA dòng OFFLINE

852.000 đ

852.000 đ

Bộ lưu điện UPS HYUNDAI 500VA 300W HD-500VA dòng OFFLINE

Mã sp: HD-500VA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT